Kies in taal út: Nederlands Frysk

Folje hjir jo foarnamme yn Ik jou my op foar de nijsbrief (wurdt oanret)

Priisplannen


EduFrysk is altyd fergees, mar wolle jo der noch mear úthelje, dan kinne jo in betelle abonnemint nimme. Klik hjir foar de ferskillen.

De earste trije moanne kostje 15 euro meielkoar, dêrnei is it 9,95 yn 'e moanne.

As dy perioade ôfrûn is, kinne jo it abonnemint altyd stilsette sûnder opsistermyn.

courseMûnlinge kursus

Foar in mûnlinge kursus kinne jo telâne op afuk.nl.

DIT PROJECT WERD MEDEGEFINANCIEERD DOOR DE EUROPEESE UNIE, HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, EZ/KOMPAS EN DE PROVINCIE FRYSLAN,IN HET KADER VAN REGIONAAL INNOVATIE PROGRAMMA FRYSLAN (FRYSLAN FERNUT)