Kies in taal út: Nederlands Frysk

Priisplannen

eduFrysk Lite eduFrysk Premium
Community    
Wurdboek    
Spultsjes    
Lesplannen Inkelde Alles
Lessen Inkelde Alles
fergees 9,95 yn 'e moanne

courseMûnlinge kursus

Foar in mûnlinge kursus kinne jo telâne op afuk.nl.

DIT PROJECT WERD MEDEGEFINANCIEERD DOOR DE EUROPEESE UNIE, HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, EZ/KOMPAS EN DE PROVINCIE FRYSLAN,IN HET KADER VAN REGIONAAL INNOVATIE PROGRAMMA FRYSLAN (FRYSLAN FERNUT)