Kies in taal út: Nederlands Frysk

Wachtwurd fergetten?

As it wachtwurd jo ûntsketten is, kinne jo hjirûnder jo mailadres ynfolje. Dan wurdt der in nij wachtwurd oanmakke dat nei jo mailadres stjoerd wurdt. Dêr kinne jo mei ynlogge en eventueel dat wachtwurd sels feroarje yn jo persoanlike ynstellings. As jo net wis binne oft it goeie mailadres by eduFrysk bekend is, dan kinne jo kontakt opnimme mei ús helpdesk.

courseMûnlinge kursus

Foar in mûnlinge kursus kinne jo telâne op afuk.nl.

DIT PROJECT WERD MEDEGEFINANCIEERD DOOR DE EUROPEESE UNIE, HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, EZ/KOMPAS EN DE PROVINCIE FRYSLAN,IN HET KADER VAN REGIONAAL INNOVATIE PROGRAMMA FRYSLAN (FRYSLAN FERNUT)