Selecteer een taal: Nederlands Frysk

Persoonsgegevens

Uw e-mailadres is alleen zichtbaar voor de beheerders van edufrysk.nl en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden of voor het versturen van nieuwsbrieven zonder toestemming. De mailadresgegevens blijven bij Edufrysk in beheer. Zij zullen niet worden afgestaan aan derden.

Voor het gratis gebruik van edufrysk.nl is het verstrekken van naam en e-mail-adres voldoende. De andere velden zijn optioneel. Bij het registreren als abonnee zijn de naam-adres-woonplaatsgegevens verplicht.

Beveiliging

Om de gegevens van de abonnee's van edufrysk.nl te beveiligen wordt het IP-adres vastgelegd van de gebruiker van de diensten van edufrysk.nl. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een goede beveiliging.

Informatie

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u altijd mailen naar info@edufrysk.nl

Betaling

Na het registreren als abonnee bedraagt het abonnementsgeld 10 euro per maand. Na het afgeven van een machtiging wordt dit bedrag op de eerste van de maand afgeschreven. Opzeggen van een abonnement kan alleen schriftelijk via een daartoe strekkende mail aan abonnement@edufrysk.nl. Daarbij gelden geen opzegtermijnen. De inloggegevens worden nog twee jaar bewaard bij eduFrysk en deze kunnen opnieuw gebruikt worden bij het weer aanmelden. Er wordt dan opnieuw gevraagd naar een machtiging om 10 euro per maand te kunnen afschrijven.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website http://www.edufrysk.nl en http://www.edufrysk.com.

Onder website in deze disclaimer wordt iedere website verstaan binnen het beheer van de Afûk of de externe website waarop een hyperlink naar de disclaimer opgenomen is met de bedoeling om deze disclaimer ook daarvoor te laten gelden.

De uitgever: De stichting Afûk als de bevoegde uitgever van de website.

De auteur(s): degene die in opdracht van de uitgever of uit eigen beweging artikelen, pagina's, reacties schrijft of beheert.

De abonnee's: de ingeschreven bezoekers/gebruikers van deze website waarop deze disclaimer van toepassing is.

Het gebruik: het inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken van wat er op de website aangeboden wordt.

U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijk of rechtspersoon die de website gebruikt.

De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en /of ander objecten.

Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website http://www.edufrysk.nl en http://www.edufrysk.com.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant zich er voor in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor particulier gebruikt bedoeld. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruikt maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen) of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor reacties gegeven door een abonnee, gast en overige niet aan deze website verbonden derde. Hieronder wordt verstaan reacties op artikelen, pagina's of communicatie tussen leden, gasten en overige niet aan deze website verbonden derde middels de website of andere communicatiemiddelen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners, de auteurs en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

courseMondelinge cursus

Voor een mondelinge cursus kunt u terecht op afuk.nl.

DIT PROJECT WERD MEDEGEFINANCIEERD DOOR DE EUROPEESE UNIE, HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, EZ/KOMPAS EN DE PROVINCIE FRYSLAN,IN HET KADER VAN REGIONAAL INNOVATIE PROGRAMMA FRYSLAN (FRYSLAN FERNUT)