Kies in taal út: Nederlands Frysk

Kontakt

As jo fragen hawwe oer eduFrysk, dan kinne jo dy hjir stelle.

Folje jo namme hjir yn

courseMûnlinge kursus

Foar in mûnlinge kursus kinne jo telâne op afuk.nl.

DIT PROJECT WERD MEDEGEFINANCIEERD DOOR DE EUROPEESE UNIE, HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, EZ/KOMPAS EN DE PROVINCIE FRYSLAN,IN HET KADER VAN REGIONAAL INNOVATIE PROGRAMMA FRYSLAN (FRYSLAN FERNUT)