Kies in taal út: Nederlands Frysk

feature icon

Natuerlik en yntuityf

It taallearen ferrint as fansels

feature icon

Fariearre ynhâld

In grut oanbod oan teksten, diktees, muzyk en fideo's

feature icon

Spultsjes

Spultsjes fol útdagings

feature icon

Meielkoar leare

Kontakt sykje mei oare eduFryskers is mooglik

PROBEARJE EDUFRYSK NO FERGEES UT
sjoch hjir foar de ferskillende priisplannen

courseMûnlinge kursus

Foar in mûnlinge kursus kinne jo telâne op afuk.nl.

DIT PROJECT WERD MEDEGEFINANCIEERD DOOR DE EUROPEESE UNIE, HET SAMENWERKINGSVERBAND NOORD-NEDERLAND, EZ/KOMPAS EN DE PROVINCIE FRYSLAN,IN HET KADER VAN REGIONAAL INNOVATIE PROGRAMMA FRYSLAN (FRYSLAN FERNUT)